Bài soạn bội và ước của một số nguyên

fresh boy 35
fresh boy 35(8441 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 15
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 15:11

Mô tả: KiÓm tra bµi cò Tìm c¸c sè tù nhiªn x, biÕt: a) x ∈ B(6) b) x∈¦(6) 0;6;12;18;24;… 1; 2; 3; 6 ?1: ViÕt c¸c sè 6 , -6 thµnh tÝch cña hai sè nguyªn. Đáp án: 6 = 2.3 ; -6 =(-2).3 ; 6 = (-2).(-3) ; -6 = 2 .(-3) ; 6 = 1.6 ; -6 = (-1).6 ; 6 = (-1).(-6) -6 = 1.(-6) ?2: Cho hai sè tù nhiªn a, b víi b≠ 0. Khi nµo thì ta nãi a chia hÕt cho b (a b) ? Trả lời: Cho a, b ∈N và b ≠ 0 . NÕu cã số tù nhiªn q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. M M ?3: Tìm hai bội và hai ước của 6 Chú ý: *NÕu a = bq (b ≠ 0 ) thì ta cßn nãi a chia cho b ®­îc q vµ viÕt a : b = q. * Sè 0 lµ béi cña mäi sè nguyªn kh¸c 0. *Sè 0 kh«ng ph¶i lµ ­íc cña bÊt kì sè nguyªn nµo. *C¸c sè 1 vµ -1 lµ ­íc cña mäi sè nguyªn. * NÕu c võa lµ ­íc cña a võa lµ ­íc cña b thì c ®­îc gäi lµ ­íc chung cña a vµ b. Lưu ý Muốn tìm B(a), ¦(a) víi a ∈ Z, ta có thể tìm B(|a|), ¦(|a|) råi bæ sung thªm c¸c sè ®èi cña B(|a|), ¦(|a|)). Bài tập 101 (SGK.97) Tìm năm bội của: 3 ; -3 Bài 102 (SGK.97) Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1 Đáp án: *C¸c ­íc cña -3 lµ: 1 , -1 , 3 , -3 *C¸c ­íc cña 6 lµ: 1, -1 , 2, -2 , 3 , -3 , 6 , -6 *C¸c ­íc cña 11 lµ: 1, -1 , 11 , -11 . *C¸c ­íc cña -1 lµ: 1 , -1. Bài 104 (SGK.97) Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75 b) 3 x  = 18. Giải: b) 3 x  = 18 x  = 18:3 x  = 6 x = 6 hoặc x = -6 Kiến thức cần nhớ: *Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0 . NÕu cã số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. * Chú ý (SGK.96) . thªm c¸c sè ®èi cña B(|a|), ¦(|a|)). Bài tập 101 (SGK.97) Tìm năm bội của: 3 ; -3 Bài 102 (SGK.97) Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1 Đáp án: *C¸c ­íc. ∈N và b ≠ 0 . NÕu cã số tù nhiªn q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. M M ?3: Tìm hai bội và hai

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn bội và ước của một số nguyên, Bài soạn bội và ước của một số nguyên

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.109341859818 s. Memory usage = 13.91 MB