Bài giảng Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946).

fresh boy 2
fresh boy 2(8267 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 03:11

Mô tả: Ch­¬ng III Ch­¬ng III . Cuéc ®Êu tranh b¶o . Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y vÖ vµ x©y dùng dùng chÝnh quyÒn d©n chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945- 1946). chñ nh©n d©n (1945- 1946). Bµi 8 : Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ : Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945- 1946). d©n (1945- 1946). Bài 8: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây Bài 8: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946). (1945- 1946). 1. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 1. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. Tám. ? ? Sau khi thành lập, nước Việt Nam dân chủ Sau khi thành lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà gặp phải những khó khăn như thế cộng hoà gặp phải những khó khăn như thế nào? nào? 1. Tình hình nước ta sau cách mạng 1. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. tháng Tám. a. Khó khăn: a. Khó khăn: * Chính trị: * Chính trị: - Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào Hà - Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, cùng với các thế lực Nội và các tỉnh phía Bắc, cùng với các thế lực tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) => Âm mưu lật tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) => Âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của ta. đổ chính quyền cách mạng non trẻ của ta. + Miền Nam: Thực dân Pháp được Anh giúp + Miền Nam: Thực dân Pháp được Anh giúp đỡ, quay lại xâm lược Việt Nam. đỡ, quay lại xâm lược Việt Nam. * Kinh tế: * Kinh tế: - Nạn đói 1944- 1945 chưa khắc phục được. - Nạn đói 1944- 1945 chưa khắc phục được. - Lụt lớn tháng Tám 1945, đê điều ở 9 tỉnh Bắc - Lụt lớn tháng Tám 1945, đê điều ở 9 tỉnh Bắc Bộ bị sạt lở, khiến cho mùa màng thu được rất Bộ bị sạt lở, khiến cho mùa màng thu được rất thấp. thấp. - Công- thương nghiệp đình trệ, nạn đói mới đe - Công- thương nghiệp đình trệ, nạn đói mới đe doạ. doạ. - Tài chính, tiền tệ thiếu hụt, ngân sách Nhà nư - Tài chính, tiền tệ thiếu hụt, ngân sách Nhà nư ớc trống rỗng (có 1 230 000đ, rách nát hơn 1 ớc trống rỗng (có 1 230 000đ, rách nát hơn 1 nửa). nửa). * Văn hoá: * Văn hoá: - Hơn 90% dân số trong cả nước mù chữ, các tệ - Hơn 90% dân số trong cả nước mù chữ, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút . Còn rất phổ biến. nghiện hút . Còn rất phổ biến. => Tình thế nước ta như "ngàn cân treo sợi tóc. => Tình thế nước ta như "ngàn cân treo sợi tóc. b. Thuận lợi: b. Thuận lợi: - Nhân dân ta đã giành được quyền làm - Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ và bước đầu được hưởng những chủ và bước đầu được hưởng những quyền lợi do chính quyền cách mạng quyền lợi do chính quyền cách mạng đem lại, nên vô cùng phấn khích, và gắn đem lại, nên vô cùng phấn khích, và gắn bó với chế độ mới. bó với chế độ mới. - Có Đảng Và Bác Hồ được nhân dân - Có Đảng Và Bác Hồ được nhân dân tin tưởng. tin tưởng. - Chủ nghĩa xã hội sắp trở thành hệ - Chủ nghĩa xã hội sắp trở thành hệ thống thế giới. thống thế giới. 2. 2. Củng cố chính quyền dân chủ nhân Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nền móng của chế độ dân, xây dựng nền móng của chế độ mới. mới. ? ? Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 3 nhóm: Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 3 nhóm: - Nhóm 1: Công tác xây dựng, củng cố chính - Nhóm 1: Công tác xây dựng, củng cố chính quyền trung ương diễn ra như thế nào? quyền trung ương diễn ra như thế nào? - Nhóm 2: Công tác xây dựng, củng cố chính - Nhóm 2: Công tác xây dựng, củng cố chính quyền ở cấp địa phương như thế nào? quyền ở cấp địa phương như thế nào? - Nhóm 3: Nêu ý nghĩa chính trị của cuộc tổng - Nhóm 3: Nêu ý nghĩa chính trị của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp? các cấp? a. Chính quyền Trung ương. a. Chính quyền Trung ương. - Ngày 20/9/1945, chính phủ ra sắc lệnh số 34, - Ngày 20/9/1945, chính phủ ra sắc lệnh số 34, thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến Pháp. thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến Pháp. - Ngày 6/1/1946, bầu cử Quốc Hội. - Ngày 6/1/1946, bầu cử Quốc Hội. - Ngày 2/3/1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên, - Ngày 2/3/1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên, thông qua danh sách chính phủ do chủ tịch Hồ thông qua danh sách chính phủ do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Chí Minh đứng đầu. Nh©n d©nNam Kú n« nøc ®i bá phiÕu Nh©n d©nNam Kú n« nøc ®i bá phiÕu bÇu cö Quèc héi (6/1/1946). bÇu cö Quèc héi (6/1/1946). Quèc héi häp phiªn ®Çu tiªn Quèc héi häp phiªn ®Çu tiªn (2/3/1946) (2/3/1946)

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài giảng Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946)., Bài giảng Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946)., Bài giảng Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946).

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 09:39 pm 15/12/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • windy
  windy · Vào lúc 12:31 am 23/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • phạm thị hải yến
  phạm thị hải yến · Vào lúc 09:43 am 01/01/2014
  Cám ơn fresh boy 2 nhé! mình đang cần
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 10:27 pm 04/01/2014
  Thank bạn nhiều. tài liệu vừa bổ ích lại vừa phong phú
 • fresh boy 10
  fresh boy 10 · Vào lúc 06:16 pm 06/01/2014
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0888640880585 s. Memory usage = 13.37 MB