Tài liệu Quy che dan chu trong truong hoc

fresh boy 18
fresh boy 18(8455 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 05:11

Mô tả: Trờng tiểu học Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xã nam Độc lập - tự do - Hạnh phúc Nam , ngày 17 tháng 10 năm 2010 Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trờng Căn cứ vào Luật Giáo dục ( sửa đổi) đợc Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào Luật lao động. Căn cứ vào Pháp lệnh công chức. Căn cứ vào điều lệ trờng Tiểu học Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ- CP ngày 8/9/1998 của chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Quyết định số 04/2000/QĐ - BGD ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trởng Bộ GD -ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trờng. Nay ban hành " Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trờng " nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong việc xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Chơng I Những quy định chung Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt của nhà trờng nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức góp phần xây dựng nhà trờng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ s phạm, công tác, giảng dạy đạt chất lợng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nớc, của địa phơng, nhiệm vụ của ngành của nhà trờng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học. Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân chức gắn liền với việc đảm bảo sự bảo lãnh của Chi bộ trong nhà trờng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, các quy chế của ngành, phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng vi phạm Hiến pháp, pháp lụât, các quy định quy chễ của ngành và xâm phạm quyền tự do dân chủ của mọi thành viên trong nhà trờng, cản trở thi hành công vụ ở nhà trờng. Chơng II Dân chủ trong nội bộ cơ quan 1 Mục I Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của hiệu trởng Điều 4. Hiệu trởng nhà trờng quản lý và điều hành hoạt động của nhà trờng theo chế độ thủ trởng, chịu trách nhiệm trớc pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trờng và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, công vụ của cán bộ giáo viên, công nhân viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 5. Hiệu trởng là ngời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ Hiệu trởng đánh giá việc thực công việc trong thời gian qua và lắng nghe đóng góp của CB, GV, CNVC và định ra những công việc chủ yếuphải giải quyết trong thời gian tới ( Bám sát vào kế hoạch của nhà trờng). Hàng tháng, hiệu trởng phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của HĐSP nhà trờng, ít nhất sau mỗi một học kì, hiệu trởng phải có trách nhiệm đánh giá công tác của nhà trờng, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm hát huy quyền làm chủ của CB, GV, CNVC nhằm khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của ngành, của nhà trờng . Cuối năm học hiệu trơng rphải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trờng. Điều 6. Hiệu trởng xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trờng, thành lập và cử các tổ tr- ởng các tổ chuyên môn, các khối trởng. Điều 7. Hiệu trởng phân công, quản lý, kiểm tra CB,GV, CNVC về các mặt t tởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đề nghị với Trởng phòng GD - ĐT về quyết định tuyển dụng, thuyên chuỷen, đề bạt GV, nhân viên của nhà trờng , khen thởng, thi hành kỷ luật đối với GV, nhân viên theo quy định của nhà nớc. Điều 8. Theo phân cấp quản lý CB, CC, định ky hàng năm hiệu trởng thực hiện việc đánh giá đối với CB, CC thuộc quyền quản lý chỉ đạo các đồng chí Tổ trởng các tổ CB, GV, CNV theo đúng văn bản hỡng dẫn của cấp trên). Điều 9. Hiệu trởng phải lắng nghe ý kiến phản ánh, phên bình của CB, GV, CNV và không có hành vi trù dập đối với CB, GV, CNV đã góp ý phê bình mình. Khi CB, GV, CNV đề nghị đợc gặp thì hiệu trởng gặp và trao đổi những vẫn đề có liên quan. Điều 10. Hiệu trởng nhà trờng chịu trách nhiệm về việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trờng, sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trờng, tiết kiệm kinh phí đợc cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết kinh phí cấp bổ sung cho nhà trờng phải thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và theo quy định của pháp luật. Điều 11. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trờng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hiệu trởng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý ngời có hành vi tham nhũng: Nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nhà trờng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 12. Quản lý HS và các hoạt động của HS do nhà trờng tổ chức, nhận HS vào học, giới thiệu HS chuyển trờng, quyết định khen thởng, kỷ luật HS, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại HS, danh sách HS lên lớp, ở lại lớp, HS hoàn thành chơng trình tiểu học. Điều 13. Hiệu trởng nhà trờng phối hợp Công đoàn nhà trờng tổ cức hội nghị CB, CC nhà trờng mỗi năm một lần vào đàu mỗi năm học ( Nội dung hội CB,CC nhà trờng theo đúng các văn bản đã hớng dẫn). 2 Mục 2 Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của phó hiệutrởng. Điều 14: Phó hiệu trởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Thực hiện và chịu trách nhiệm trớc hiệu trởng về những việc đợc phân công. - Cùng hiệu trởng chịu trách nhiệm trớc cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trờng. - Thay mặt hiệu trởng điều hành hoạt động của nhà trờng khi đợc uỷ quyền . - Đợc dự các lớp bồi dỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý tr- ờng học, đợc hởng các quyền lợi của phó hiệu trơngr theo quy định. Mục 3 Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên. Điều 15. Quyền của giáo viên. GVTH có những quyền sau đây: - Đợc nhà trờng tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. - Đợc hởng mọi quyền lợi về vật chất và tinh thần và đợc chăm sóc, bảo vệ sức khẻo theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. - Đợc trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quả lý nhà trờng. - Đợc hởng nguyên lơng và phụ cấp theo quy định khi đợc cử đi học để nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. Điều 16. Nhiệm vụ của giáo viên. 1. GV dạy các môn học: GV dạy các môn học có những nhiệm vụ sau đây: - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chơng trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ uổi, đảm bảo chất lợng và hiệu quả giảng dạy theo các chỉ tiêu đợc giao, quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trờng tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ khối chuyên môn. - Tham gia công tác phổ cập GDTH ở địa phơng. - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lợng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục. - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của hiệu trởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trởng phân công, chịu sự kiểm tra của hiệu trởng và của các cấp quản lý giáo dục trong khi thi hành công tác của mình. Có quyền trình bày ý kiến đề xuất việc giải quyết những vẫn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của ngời phụ trách trực tiếp, nhg vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của ngời phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lu ý kiến và báo cáo lên cấp trên. - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, của nhà giáo, gơng mẫu trớc HS, thơng yêu, tôn trọng HS, đối xử công bằng với HS, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của HS, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghịêp. - Chủ động phối hợp với Đội TNTP HCM, Sao NĐ HCM, với gia đình HS và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 3 2. GV tổng phụ trách đội có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội TNTP HCM và Sao nhi đồng ở nhà trờng. Điều 17. CB, GV, CNV trong nhà trờng phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy u điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thắng thắn phên bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ nhà trờng trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý, phê bình hiệu trởng, phó hiệu trởng và các đồng chí lãnh đạo khác, khi đợc yêu cầu, CB, GV, CNV có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án, kê hoạch của nhà trờng. Mục 4 Về chế độ thời gian lao động, hồ sơ sổ sách của CB, GV, CNV Điều 18. Mọi CB, GV, CNV trong nhà trờng đều phải thực hiện nghiêm túc các chế độ lao động theo luật Lao động, đợc nghỉ các ngày lễ theo quy định. Mỗi tuần giảng dạy, công tác 5 ngày. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các công việc trong 8 tiếng lao động. Nếu có công việc đột xuất, cần thiết của nhà trờng, của tổ khối thì thực hiện thêm 1 buổi đến 1 ngày theo thông t số 36/1999/TT- BGD ĐT ngày 27/9/1999 của Bộ GD -ĐT về việc hỡng dẫn thực hiện theo chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành GD -ĐT Thời gian làm việc : Mùa hè + Buổi sáng vào lớp từ 7 h + Buổi chiều vào lớp từ từ 14h 15 phút. Mùa đông + Buổi sáng vào lớp từ 7h 30phút + Buổi chiều vào lớp từ từ 13h 45 phút. Mọi CB, GV, CNV phải có mặt trớc thời gian vào lớp ít nhất 10 phút để tổ chức cho HS lao động, vệ sinh trờng lớp, thể dục buổi sáng, ổn định tổ chức lớp. 15 phút đầu mỗi buổi học ( Tính từ thời gian vào lớp ) giành cho CB, GV, CNV cùng với HS giải quýêt các công việc có liên quan. Thời gian giải lao giữa mỗi buổi học là 25 phút. Thời gian nghỉ mỗi buổi là thời gian sau khi kết thúc hoàn chỉnh các tiết học theo quy định. Chế độ nghỉ ốm nếu nghỉ ốm mà bản thân có đóng bảo hiểm xã hội 15 năm thì đợc nghỉ tối đa là 30 ngày / năm. từ 15 - 30 năm: 40 ngày/ năm. Trên 30 năm: 50ngày / năm. hỉ có đầy đủ các thủ tục, giấy tờ ( các loại của bệnh viện, đơn), nhng chỉ dới 30năm thì từ ngày 40 trở đi chỉ đợc hởng 60% lơng. Trên 30 năm từ ngày 50 trở đi đợc hởng 70% lơng. Con ốm: dới 3 tuổi mẹ đợc nghỉ tối đa 20 ngày/ năm. Trên 3 tuổi : 15 ngày / năm nh- ng chỉ đợc hởng 75% lơng. Nghỉ thai sản Con thứ nhất + thứ hai đợc nghỉ 4 tháng và đợc hởng 100% lơng ( phái có đầy đủ các thủ tục, giấy tờ hợp lệ). Nếu sinh đôi, sinh ba vẫn đợc nghỉ nh trên và cháu thứ 2 ( sinh thôi) đợc cộng thêm 1 tháng (4 +1), cháu hứ 3 ( sinh ba) đợc cộng thêm 2 tháng tháng ( 4 + 1 +1). Nếu trong htời gian nghỉ muốn đi làm cần có đơn, có giấy xác nhận và đề nghị Phòng GD - ĐT xem xét giải quyết và không đợc hởng lơng. Nếu không có chồng chỉ đợc đẻ và hởng các chế độ 1 lần. Nếu lấy chồng đã có con 4 riêng đợc để và hởng các chế độ 1 lần. Nếu không có con, xin con nuôi đợc hởng nh chế độ đẻ 1 con ( con còn nhỏ). Nếu con thứ nhất Dới 60 ngày từ lúc sinh ra ngời mẹ đợc nghỉ 75 ngày. Trên 60 ngày đợc nghỉ thêm 15 ngày. Lu ý: mọi trờng hợp trên đều phải có giấy xin phép do bản thân ngời xin nghỉ viết ngay từ khi bắt đầu xin nghỉ. Hiệu trởng chỉ đợc phép cho nghỉ 1 ngày; nếu trên 1 ngày, hiệu trởng xác nhận và chuyển về phòng GD - ĐT giải quyết. Trờng hợp nghỉ khác đã thống nhất ở buổi họp hội đồng. Điều 19. Mọi CB, GV, CNV phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điều 28 Điều lệ trờng tiểu học. Mục 5 Những việc CB, GV, CNV trong nhà trờng phải đợc biết Điều 20. Những việc sau đây phải công khai cho CB, GV, CNV đợc biết: - Chủ trơng chính sách của Đảng, Nhà nớc, các quy định, quy chế của ngành, của địa phơng có liên quan đến công việc của nhà trờng. - Kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng tháng của nhà trờng. - Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác ( thu của HS đợc sự cho phép của phụ huynh, của HĐND, UBND xã nếu có) và quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trờng. - Tiếp nhận, khen thởng kỉ luật, nâng bậc lơng, nâng ngạch, và đề bạt phân công CB, GV, CNV. - Các vụ việc tỉêu cực, tham nhũng trong nhà trờng đã đợc kết luận. - Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trờng. - Nội quy, quy chế nhà trờng. Điều 21. Hiệu trởng có trách nhiệm thông báo cho CB, GV, CNV biết đợc những vẫn đề quy định tại điều 20 trên đây bằng một trong các hình thức sau: - Niêm yết tại văn phòng nhà trờng. - Thông báo tại hội nghị CB, công chức nhà trờng. - Thông báo bằng văn bản gửi CB, GV, CNV. - Thông báo cho ngời phụ trách các tổ khối, đoàn thể trong nhà trờng và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm việc trong các tổ khối, đoàn thể đó. - Thông báo bằng văn bản cho chi bộ, ban chấp hành Công đoàn nhà trờng. Mục 6 Những việc CB, Gv, CNV tham gia ý kiến Hiệu trởng nhà trờng quyết định Điều 22. Những CB, GV, CNV tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trớc khi Hiệu trởng quyết định gồm có. 1. Chủ trơng giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nớc, các quy định, quy chế của ngành, của địa phơng có liên quan đến công việc của nhà trờng. 2. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trờng. 3. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trờng. 5 4. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lễ lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu. 5. kế hoạch tiếp nhận, bồi dỡng CB, GV, CNV. Đề bạt CB, GV, CNV trong nhà trờng. 6. Thực hiện chính sách lien quan đến quyền lợi và lợi ích của mọi thành viên trong nhà trờng. 7. Nội quy, quy chế nhà trờng. Điều 23. Hình thức lấy ý kiến tham gia. 1. CB, GV, CNV tham gia ý kiến trực tiếp với ngời phụ trách, với Hiệu trởng. 2. Thông qua hội nghị CB CC nhà trờng. 3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tíêp, gửi dự thảo văn ản để CB, GV, CNV tham gia ý kiến. Điều 24. Khi quyết định về những vẫn đề đợc nêu tại điều 17 khác với ý kiến tham gia của đa số CB, GV, CNV thì hiệu trởng có trách nhiệm thông báo, giảithích lại CB, GV, CNV biết. Mục 7 Những việc CB, GV, CNV giám sát, kiểm tra Điều 25. Những việc CB, GV, CNV giám sát, kiểm tra gồm có: 1. Thực hiện chủ trơng, chính sách của Đảng, Nhà nớc, các quy định, quy chế của ngành, của địa phơng, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trờng. 2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trờng. 3. Thực hiện nội quy, quy chế của nhà trờng. 4. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nớc về quyền và lợi ích của CB, GV, CNV nhà trờng. 5. Giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan. Điều 26. Việc giám sát, kiểm tra của CB, GV, CNV đối với những vấm đề nêu tại điều 25 trên đây đợc thực hiện thông qua: - Ban thanh tra nhân dân của nhà trờng. - Kiểm điểm công tác phê bình vặt phên bình trong các cuộc sinh hoạt định kì của nhà trờng. - Hội nghị CB, CC nhà trờng. Chơng III Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với phụ huynh HS, cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phơng Mục 1 Quan hệ với phụ huynh HS, cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phơng. Đ iều 27 . Mọi CB, GV, CNV thực hiện nghiêm túc các mối quan hệ với phụ huynh HS, cơ quan, các tổ chức xã hội địa phơng theo đúng nội dung Điều 7 trong nội quy nhà trờng và Điều 16 mục 3 của quy chế này. Mục 2 Quan hệ với cấp trên 6 Điều 28. Hiệu trởng nhà trờng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hớng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên ( Phòng GD - ĐT, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã). Nhà trờng có quyền phản ánh những vớng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật, các quy định, quy chế của ngành, của địa phơng và trong chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên. Khi có căn cứ để cho quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với ngời ra quyết định, trong trờng hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của ngời ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó. Điều 29. Nhà trờng đợc quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên. Khi đợc yêu cầu, nhà trờng có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến. Điều 30. Nhà trờng có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định, đối với những vấn đề nảy sinh vợt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan trung thực. Điều 31. Mọi CB, GV, CNV đợc Hiệu trởng nhà trờng cử đi học, tham gia tập huấn các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, khi kết thúc khoá tập huấn phải báo cáo lại các nội dung, tài liệu tập huấn với Hiệu trởng và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, triển khai ( Nếu thuộc trách nhiệm của mình ). Mục 3 Quan hệ cấp dới Điều 32. Hiệu trởng nhà trờng có trách nhiệm chỉ đạo hớng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ khối, cá nhân thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hớng dẫn của mình. Phải thông báo cho các tổ khối, các cá nhân những chủ chơng chính sách, các quy định của pháp luật, các quy định , quy chế của ngành liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của họ. Điều 33. Hiệu trởng có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết kịp thời các yêu cầu kiến nghị của các tổ khối, các thành viên trong nhà trờng. Điều 34. Hiệu trởng phải tham khảo ý kiến của mọi ngời thành viên trong nhà trờng trong việc xây dựng chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Phải xử lí nghiêm khắc những CB, GV, CNV cấp dới cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Chơng IV Tổ chức thực hiện Điều 35. CB, GV, CNV của nhà trờng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Nếu thực hiện tốt, tuỳ theo mức độ sẽ đợc khen thởng, ngời vi phạm quy chế sẽ bị sử lý kỷ luật. Điều 36. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế này đợc CB, GV, CNV nhà trờng thảo luận , nhất trí thông qua. Mọi ngời CB, GV, CNV trong nhà trờng có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế. trong 7 quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung thì hiệu trởng nhà trờng nhà trờng dự thảo đa ra CB, GV, CNV thảo luận sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của nhà trờng. Hiệu trởng Vũ Thị Hiểu 8 . công nhân viên chức trong việc xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Chơng I Những quy định chung Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt của. quy định quy chễ của ngành và xâm phạm quy n tự do dân chủ của mọi thành viên trong nhà trờng, cản trở thi hành công vụ ở nhà trờng. Chơng II Dân chủ trong

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Quy che dan chu trong truong hoc, Tài liệu Quy che dan chu trong truong hoc, Tài liệu Quy che dan chu trong truong hoc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • phạm văn Nhân
  phạm văn Nhân · Vào lúc 07:56 pm 31/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • Mirumiru
  Mirumiru · Vào lúc 12:49 am 01/01/2014
  Hehe, phải xem mấy cái bí quyết trong này thế nào mới được :)))
 • m.it
  m.it · Vào lúc 12:57 am 01/01/2014
  Quá hay luôn bạn!!!
 • fresh boy 22
  fresh boy 22 · Vào lúc 12:59 am 01/01/2014
  Tài liệu Tài liệu Quy che dan chu trong truong... rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 12:59 am 01/01/2014
  Cám ơn bạn. Tài liệu rất hữu dụng
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0939221382141 s. Memory usage = 13.41 MB