Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

fresh boy 11
fresh boy 11(8430 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 2
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Mô tả: Bµi 34: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I-§a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi vµ m«i tr­êng sèng II-§Æc ®iÓm chung cña c¸ III- Vai trß cña líp c¸ Em biÕt nh÷ng nµo c¸ nµo ? h·y cho c¸c b¹n xem nh÷ng con c¸ ®Æc biÖt cña m×nh ! H·y cho mc¸c b¹n xem bé s­u tËp cña m×nh Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng sèng Trªn thÕ giíi cã kho¶ng loµi c¸ ë ViÖt nam cã loµi c¸ S ơ đồ 25413 2753 Cã hai líp c¸: -Líp c¸ sôn -líp c¸ x­¬ng I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng Quan sát hình 34.1 ,tìm thông tin điền vào b ng sau:ả S ơ đồ S stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Cá nhám 2 cá chép 3 Lươn 4 Cá bơn . bé x­¬ng b»ng chÊt x­¬ng S II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : . xuất khẩu cá cảnh , cá ba sa III-Vai trò của cá : hãy đọc thông tin phần 3 và nêu vai trò của lớp cá đối với con người và với tự nhiên Điền vào bảng sau:

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 04:36 pm 01/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • xuxu
  xuxu · Vào lúc 07:54 am 14/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 04:01 am 20/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 01:03 am 30/12/2013
  Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của website!
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 03:26 pm 30/12/2013
  Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0785689353943 s. Memory usage = 13.35 MB