Tài liệu Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ ppt

tailieuhay_1589
tailieuhay_1589(6715 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 12:15

Mô tả: văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA Q U Y ế T đ ị N H CủA THủ TớNG CHíNH PHủ Số 256/TTg NGàY 24 THáNG 4 NăM 1996 Về VIệC CHO Hộ GIA đìNH THUộC DIệN CHíNH SáCH Và Hồ NGHèO VùNG đồNG BằNG SôNG CửU LONG VAY VốN để TôN NềN HOặC LàM SàN NHà TRêN CọC THủ TớNG CHíNH PHủ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định 99/TTg ngày 9 tháng 02 năm 1996 của Thủ tớng Chính phủ về định hớng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long; Theo đề nghị của Bộ trởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của Bộ trởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu t, Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, QUYếT địNH: Điều 1 Cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở vùng bị ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long vay vốn dài hạn theo chế độ u đãi để tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc nhằm bảo đảm an toàn về ngời và tài sản trong mùa lũ lụt nh sau: 1- Đối tợng đợc vay là các hộ gia định thuộc diện chính sách, hộ nghèo sống ở vùng ngập sâu có mức ngập trên 1 mét khi bị lũ lụt mà có khó khăn trong việc tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc. Các hộ thuộc đối tợng đợc cho vay vốn phải là những hộ có nhà ở làm tại các khu dân c đợc quy hoạch thuộc vùng ngập lũ và nhà ở đang bị ngập hàng năm, đợc tập thể hộ gia đình ở thôn ấp mà hộ đó ở bình nghị và Uỷ ban nhân dân xã đề nghị. 2- Mỗi hộ thuộc diện đợc vay vốn đợc vay không quá 5 triệu đồng, mức cho vay cụ thể tuỳ theo tình hình ngập lũ ở từng địa phơng. 3- Thời hạn cho vay không quá 5 năm. 4- Lãi suất cho vay: ngời vay vốn phải trả lãi suất cho Ngân hàng là 0,7%/tháng. 5- Các hộ vay vốn không phải thế chấp tài sản nhng phải đợc đảm bảo bằng hình thức "tín chấp" theo quy định của pháp luật. 6- Các hộ vay vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Điều 2 1- Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ định Ngân hàng thực hiện cho vay theo Quyết định này. Ngân hàng đợc chỉ định cho vay có trách nhiệm huy động vốn và cho vay tới các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo cần vay vốn, phải tạo điều kiện thuận lợi để các hộ vay vốn đợc dễ dàng, cung ứng vốn kịp thời, thủ tục đơn giản, chống mọi hiện tợng tiêu cực. 2- Bộ Tài chính chủ trì cùng Ngân hàng Nhà nớc, Bộ Kế hoạch và Đầu t nghiên cứu cơ chế, mức và nguồn bù chênh lệch giữa lãi suất Ngân hàng cho vay và lãi suất 0,7%/tháng mà các hộ vay phải trả để trình Thủ tớng Chính phủ quyết định trong tháng 5 năm 1996. 3- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xác định các huyện, xã thuộc vùng ngập lũ để làm cơ sở cho vay. Lập kế hoạch nhu cầu vốn cho vay hàng năm gửi ngân hàng để ngân hàng cho vay đợc chủ động và thuận lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng với Bộ Lao động - Thơng binh và Xã hội hớng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh về nội dung, tiêu chuẩn và xác định các hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo. 4- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quy định cụ thể tiêu chuẩn hộ nghèo đợc vay vốn đối với từng khu vực thuộc tỉnh mình cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở từng địa phơng đảm bảo công bằng hợp lý; xét duyệt các đối t- ợng vay vốn, xác định thứ tự u tiên cho vay. Điều 3 Thời gian thực hiện cho vay bắt đầu từ năm 1996 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 1998. Bộ trởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu t, Bộ Lao động - Thơng binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 2 . CọC THủ TớNG CHíNH PHủ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định 99/TTg ngày 9 tháng 02 năm 1996 của Thủ tớng Chính phủ. sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA Q U Y ế T đ ị N H CủA THủ TớNG CHíNH PHủ Số 256/TTg NGàY 24 THáNG 4 NăM 1996 Về VIệC CHO Hộ GIA đìNH THUộC DIệN CHíNH

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ ppt, Tài liệu Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ ppt

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 04:10 am 13/12/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 01:39 am 25/12/2013
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 01:32 pm 26/12/2013
  tailieuhay_1589 chịu khó quá, thanks bạn nhiều !!!
 • fresh boy 2
  fresh boy 2 · Vào lúc 03:59 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 07:31 pm 29/12/2013
  Quá hay bạn ơi, mình đang cần các tài liệu này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.100665092468 s. Memory usage = 13.91 MB