Công văn 8835/BGDĐT-TTr năm 2013 tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Học nữa-Học mãi
Học nữa-Học mãi(650 tài liệu)
(36 người theo dõi)
Lượt xem 6
1
Tải xuống miễn phí
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 16:51

Mô tả: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8835/BGDĐT-TTr V/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn bản hướng dẫn năm học 2013-2014; các sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 tại địa phương với nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, qua thanh tra đầu năm và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy ở một số nơi còn những tồn tại, hạn chế như: chậm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT); quản lý chưa chặt chẽ để một số cơ sở giáo dục, cá nhân tổ chức DTHT trong và ngoài trường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán thu, chi năm học để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi … Để tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, giữ vững kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT thực hiện một số việc sau đây: 1. Tiếp tục tổ chức, quán triệt sâu sắc Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Thông tư số 26/2009/TT- BGDĐT ngày 30/8/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông và các văn bản liên quan khác. 2. Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời những văn bản qui định về DTHT, về thu, chi của cơ sở giáo dục và ban hành quy định về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông. 3. Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm (nếu có). Kết quả thanh tra phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng các hình thức khác theo qui định của pháp luật để cùng rút kinh nghiệm về việc quản lý và tổ chức thực hiện DTHT, thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo trong trường phổ thông. 4. Đối với các Sở GD&ĐT đã được Bộ thanh tra, cần nghiêm túc thực hiện những kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra. Yêu cầu Giám đốc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thanh tra về DTHT, thu, chi trong học kì I và kết quả thực hiện nội dung nêu tại Công văn này về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 20/01/2014. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - UBDND tỉnh, Tp (để phối hợp); - Các Vụ KHTC, GDTrH, TH, GDTX; - Cục CSVC&TBTHĐCTE; - Thanh tra các sở GD&ĐT (để thực hiện); - Lưu: VP, TTr. TUQ. BỘ TRƯỞNG CHÁNH THANH TRA Nguyễn Huy Bằng . chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo. bản qui định về DTHT, về thu, chi của cơ sở giáo dục và ban hành quy định về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông. 3. Tiếp tục tổ chức

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Công văn 8835/BGDĐT-TTr năm 2013 tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Công văn 8835/BGDĐT-TTr năm 2013 tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • ngoclan
  ngoclan · Vào lúc 01:21 pm 26/12/2013
  Mình đang làm luận văn để ra trường. Tài liệu này đã giúp ích cho mình rất nhiều.
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 05:32 am 28/12/2013
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 12:04 am 29/12/2013
  Phải nói là tài liệu nào của Nhật Quang cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 07:39 am 29/12/2013
  Tài liệu Công văn 8835/BGDĐT-TTr năm 2013 tiếp... rất tuyệt. Cám ơn nhiều!
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 03:28 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn. tài liệu rất bổ ích.hi
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.122834920883 s. Memory usage = 13.91 MB