Tài liệu Tham luận về việc :"Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học" docx

tailieuhay_4389
tailieuhay_4389(12186 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 22:17

Mô tả: Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 1 Dõn ch l sn phm ca chớnh tr, l m c ngn i ca qun chỳng trong xó hi. Dõn ch l khỏt vng tinh thn ũi gii phúng ca con ngi t ti t do, l ng lc ca mi cuc cỏch mng. Dõn ch l bn cht ca ch xó hi ch ngha, l iu kin phỏt trin, hon thin nhõn cỏch con ngi. Chớnh vỡ vy, Chi u nh trng, BGH v Cụng on nh trng xỏc nh vic thc hnh dõn ch l mt yu t quan trng phỏt huy ni lc ca mi mt CBGV trong nh trng hng vo vic thc hin mc tiờu cao p: dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, vn minh. Nn dõn ch m chỳng ta ang xõy dng l nn dõn ch ca nhõn dõn, do nhõn dõn, vỡ nhõn dõn m im xut phỏt t bn cht ca ch ''Nc ta l nc dõn ch . Mi quyn hnh, lc lng u ni dõn''. Ch tch H Chớ Minh cho rng: Dõn ch l cỏi quý bỏu nht ca nhõn dõn, l chỡa khoỏ vn nng gii quyt mi khú khn. Dõn l ch v dõn lm ch. Dõn l ch, dõn lm ch kt hp li vi nhau thnh vn hoỏ dõn ch ca nhõn dõn. Ch th 30-CT/TW, ngy 18/2/1998 ca B Chớnh tr v xõy dng v thc hin QCDC c s xó, phng, th trn; c quan hnh chớnh v doanh nghip Nh nc, ban hnh kốm theo cỏc Ngh nh 07, 71, 29 (nay l Ngh nh 79) c trin khai nhm khng nh tm quan trng ca vic thc hin quy ch dõn ch (QCDC) trng hc, mt mt va phỏt huy v bo m quyn lm ch, sc sỏng to ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng, mt khỏc nõng cao hn na trỏch nhim ca lónh o, th trng cỏc c quan, thụng qua ú, nhm ng viờn, huy ng ti a sc mnh vt cht v tinh thn to ln ca ph huynh hc sinh, ca chớnh quyn a phng, ca cỏc on th trong nh trng nhm to ra bu khụng khớ dõn ch ci m, on kt ni b gúp phn gi vng k cng phộp nc, duy trỡ n np nguyờn tc v hot ng dy v hc trong nh trng. S nghip i mi t nc do ng ta khi xng v lónh o gn 20 nm qua l nhm phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, gii phúng mi ngun lc v tim nng sỏng to ca con ngi vo xõy dng v bo v T quc. Quy ch dõn ch c s l mt ch trng ỳng n ca ng v Nh nc ta. õy l quyt sỏch hp lũng dõn, c lũng dõn. Qua hn tỏm nm thc hin quy ch trờn cỏc loi hỡnh c s ó to ra s chuyn bin mnh m trờn mi lnh vc ca i sng xó hi. Tớnh t giỏc nng ng, sỏng to ca cỏn b, cụng nhõn viờn chc trong nh trng ó c phỏt huy v tr thnh ng lc trc tip cho cỏc phong tro hnh ng cỏch mng thi ua dy tt, hc tt v phong tro xõy dng n v vn hoỏ trng hc, i sng vn hoỏ mi khu dõn c. Thc hin Quy ch dõn ch c s to ra lung giú mi thỳc y s nghip giỏo dc, chn hng t nc v cụng cuc u tranh chng t quan liờu, tham nhng cho sỏt hp vi tỡnh hỡnh thc tin, ng thi tng cng vai trũ, lónh o ca cỏc cp u ng, cao trỏch nhim ca i ng cỏn b, ng viờn. t chc ng phi ''khộo lónh o'' cựng vi Cụng on v cỏc on th trong trng hc thc hin tt Quy ch dõn ch c s v õy cng chớnh l ng lc ca cỏc phong tro hnh ng ca cỏc t chc trong nh trng trờn c s l phi ỏp ng c li ớch thit thc ca ton th cỏn b cụng nhõn viờn chc trong ton nh trng. Dõn ch cng l li ớch, thc hin Quy ch dõn ch l phỏt huy ''lc lng ca mi mt cỏn b Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 2 cụng chc gúp thnh lc lng cỏch mng ca ton th hi ng giỏo viờn'' thc hin thnh cụng cỏc nhim v chớnh tr c s t chc Cụng on phi l mt khi on kt thng nht ý chớ v hnh ng, i ng cỏn b BCH Cụng on c s phi nờu cao tinh thn tiờn phong gng mu trong thc hin Quy ch dõn ch c s, phi cú nhn thc ỳng n v ý ngha, tm quan trng lm cho mi cụng on viờn hiu thu ni dung c bn ca Quy ch dõn ch. BCH Cụng on quan tõm t chc, trin khai cho cụng on viờn hc tp nghiờm tỳc, bn bc dõn ch xõy dng, quy ch hot ng cho phự hp vi n v mỡnh. Phng chõm dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra khụng phi l khu hiu tuyờn truyn m õy chớnh l mnh lnh ca cuc sng . cho QCDC i vo cuc sng , ũi hi s nng ng ca i ng cỏn b, ng viờn. Cỏn b ng viờn, chớnh quyn, cụng on v on th phi cựng nhau bn bc xõy dng, thc hin Quy ch phự hp vi n v trng hc. Thc hin QCDC phi tng cng giỏo dc ý thc phỏp lut cho cỏn b, ng viờn v qun chỳng. thc hin cú hiu qu QCDC c s phi núi n vai trũ quan trng ca i ng cỏn b giỏo viờn trong nh trng , nht l ngi ng u n v. Cỏn b l linh hn ca phong tro, l gc ca mi cụng vic''. i ng cỏn b giỏo viờn on kt, thng nht trong nhn thc, hnh ng thỡ thc hin cỏc nhim v chớnh tr t hiu qu cao. Thc t c s, ni b mt on kt kộo di, xut hin tỡnh trng ''bng mt m khụng bng lũng'' nờn hiu qu cụng vic t thp, hn ch n vic phỏt huy tớnh tớch cc ca qun chỳng vo thc hin nhim v chung. Thỏi th ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng vi cụng vic lm cho nhõn t mi rt khú tn ti v phỏt huy, tt yu dn n s chng i ngm - nguy c tim n ca cỏc xung t ln. vic thc hin Quy ch dõn ch mang li cht lng, cn phi tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng v trỏch nhim ca i ng cỏn b, ng viờn.Thng xuyờn kt hp vi Cụng on nh trung tuyờn truyn giỏo dc v ng li, chớnh sỏch phỏp lut ca ng v Nh nc i vi cỏn b giỏo viờn trong ton trng. y mnh cuc u tranh chng t quan liờu tham nhng v vn ng mi ngi cnh giỏc i vi cỏc õm mu thõm c ca k thự chng phỏ cỏch mng. Kt hp vic thc hin Quy ch dõn ch cỏc loi hỡnh c s vi vic nõng cao cht lng hot ng v xõy dng t chc Cụng on khụng ngng vng mnh. Ban lónh o nh trng v cỏc on th trong nh trng luụn to iu kin t vic phỏt huy quyn lm ch ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong c ch tng th ca h thng chớnh tr: "ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch" Gn vic thc hin Quy ch dõn ch c s vi vic thc hin chnh n ng, nõng cao cht lng ng viờn, cụng khai quy ch lm vic, chng trỡnh cụng tỏc, K hoch hng thỏng ca cỏc ban ngnh v on th, c th hoỏ k hoch ca cp trờn. Tớch cc vn ng cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng thc hin tt Quy ch dõn ch. im ni bt ca quỏ thc hin Quy ch dõn ch c s Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn , ú l vic phỏt huy dõn ch cú cht lng v hiu qu, va phỏt huy tt ch dõn ch i din, nõng cao hiu lc hot ng ca Ban Thanh tra nhõn dõn, thc hin tt ch dõn ch trc tip cỏn b cụng chc c bn bc, quyt nh trc tip nhng vn thit thc gn lin vi li ớch ca mỡnh. Cỏc ni dung ca Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 3 QCDC u c tin hnh cú chiu sõu vi nhng hỡnh thc phong phỳ, a dng t ú ó lm chuyn bin nhn thc ca cỏn b, ng viờn v cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng , to ra bu khụng khớ dõn ch, ci m trong c quan trng hc, to c s ng thun, thng nht trong ng, trong CB-GV, cng c c nim tin ca qun chỳng vi ng, vi Ban lónh o nh trng, to ng lc thỳc y mnh m trong phong tro thi ua HAI TT, nhm gúp phn thc hin thng li cỏc mc tiờu k hoch ca nh trng ó ra. Trong quỏ trỡnh hot ng Cụng on nh trng luụn chỳ trng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng cho cụng on viờn mang cỏc ni dung thit thc v chp hnh cỏc ch trng ng li ca ng, phỏp lut ca nh nc, cng c nim tin v Ch ngha Mỏc-Lờ nin, t tng H Chớ Minh, phỏt huy truyn thng dõn tc, giai cp t chc cụng on khụng ngng tin lờn, t chc thc hin tt Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X, k nim 100 nm ngy sinh c Tng Bớ th Lờ Dun v 35 nm ngy gii phúng Qung Tr. Nm hc 2006-2007 din ra trong thi im c nc thi ua thc hin tt Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X, k nim 100 nm ngy sinh c Tng Bớ th Lờ Dun, 60 nm ngy thng binh lit s v 35 nm ngy gii phúng Qung Tr. Trong bi cnh ú, hot ng cụng on ton cụng on tp trung thc hin cú hiu qu Ngh quyt i hi cụng on giỏo dc tnh nhim k 2003-2008 Cụng on nh trng ó ng viờn ton th cỏn b giỏo viờn, cụng nhõn viờn khụng ngng rốn luyn v nõng cao bn lnh chớnh tr, phm cht o c cỏch mng, nng lc trỡnh ngh nghip, phn u hon thnh xut sc nhim v c giao, thc hin tt chc nng i din v chm lo bo v cỏc quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca on viờn v ngi lao ng, tớch cc tham gia xõy dng ng, chớnh quyn trong sch vng mnh vi ch nm hc l: Xõy dng cụng on c s vng mnh, thc hin tt chc nng ca t chc cụng on Tp trung thc hin ni bt K cng-Trỏch nhim trong cuc vn ng: Dõn ch-K cng-Tỡnh thng-Trỏch nhim hng ng cuc vn ng Núi khụng vi tiờu cc trong thi c v bnh thnh tớch trong giỏo dc do B trng b GD-T phỏt ng. Cụng on nh trng hot ng ch yu da vo 4 chng trỡnh m Liờn on L huyn ra v c im tỡnh hỡnh hot ng ti Cụng on c s ca nh trng ra nhng nhim v v gii phỏp thc hin phự hp vi thc t v luụn chm lo i sng, bo v quyn, li ớch hp phỏp chớnh ỏng ca i ng nh giỏo v to iu kin cho CBGV, CNV yờn tõm phn khi cụng tỏc. Ch ng nghiờn cu tham gia cỏc ch chớnh sỏch i vi CB-CNVC v lao ng trong ngnh, gii quyt kp thi nhng vng mc v bt cp trong i mi GD- T, trong vic thc hin cỏc ch chớnh sỏch ca ngi lao ng. -Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn luụn tng cng cụng tỏc phi kt hp vi chớnh quyn nh trng, cỏc on th gii quyt mi vng mc cú th phỏt sinh trong nh trng nhm y mnh cỏc hot ng ca cụng tỏc dõn ch hoỏ trong trng hc nh: Cụng tỏc thanh tra, kim tra ca Ban thanh tra nhõn dõn cỏc cp. Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 4 -Thc hin tt chc nng ca Ban thanh tra nhõn dõn khi cú vn vng mc xy ra liờn quan n quyn li ca cỏ nhõn CV. -Cựng vi chuyờn mụn v nh trng y mnh cuc võn ng xó hi húa giỏo dc, thc hin tt cuc vn ng ton dõn on kt xõy dng i sng vn húa c s, gia ỡnh nh giỏo vn húa, dõn s k hoch húa gia ỡnh. cp n vic t chc thc hin QCDC ti Trng Tiu hc Triu Sn v nguyờn tc chung cú l khụng cú gỡ c bit so vi cỏc trng bn trong ton huyn Triu Phong. Trờn c s nhng vn bn hng dn ca Trung ng, ca ngnh cp trờn, Chi b, lónh o nh trng v Cụng on trng ó trin khai thc hin mt cỏch nghiờm tỳc, cht ch, ng b, ỳng yờu cu. iu ỏng núi, ỏng quan tõm l phng thc v tỏc ng ca vic t chc thc hin quy ch trong thc t ó mang li s i mi quan im v phong cỏch lónh o theo hng phỏt huy tinh thn dõn ch bn bc i vi cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng. Vic ch ng t chc xõy dng k hoch nm hc t cỏ nhõn tng cỏn b giỏo viờn, n t, khi chuyờn mụn trong nh trng bn bc v xõy dng k hoch nm hc nh trng mt cỏch dõn ch v sỏt hp vi tỡnh hỡnh thc t ca a phng trng úng. Vic trin khai sõu rng v ng b QCDC c s ó thc s huy ng c cỏc ngun lc, khi dy v phỏt huy c ý chớ tinh thn v sc mnh tng hp ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng; ca cỏc t chc trong nh trng cựng thc hin mt nhim v chung ú l THI UA DY TT, HC TT S l cha y khi cp n nhng tỏc ng tớch cc ca vic trin khai thc hin QCDC c s i vi vic phỏt huy cỏc ngun lc xó hi: Chớnh quyn a phng, hi Cha m hc sinh v cỏc ban ngnh ni trng úng. Vic cụng khai ti chớnh, cụng khai thi ua, khen thng, cụng xột chuyn v nõng bc lng hng nm . l mt bin phỏp quan trng cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng thc hin quyn giỏm sỏt, kim tra nhm ngn chn nhng sai phm trong cỏc hot ng cú liờn quan . Cụng tỏc ny BL nh trng ó cụng khai thu chi ti chớnh bng vn bn mt nm 2 ln (6 thỏng u nm v 6 thỏng cui nm) Cụng on Trng TH Triu Sn cng ó ch o Ban Thanh tra nhõn dõn hot ng theo ỳng chc nng gii quyt nhng vng mc, tn ng v nhng quyn li khỏc cho cụng on viờn nh: Xp loi thi ua, khen thng, gii quyt ch ngh dng sc hng nm, cụng khai vic xột nõng bc lng hng k, hng nm. Do ú, v ni dung ny Cụng on Trng TH Triu Sn ó c th húa, cụng khai húa mt bc nhm thc hin tt quyn giỏm sỏt, kim tra ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng . Vỡ vy, thc hin Quy ch dõn ch thỡ lónh o nh trng cn cú s sõu sỏt, bn tớnh dõn ch k lng trong quỏ trỡnh xỏc lp nhng ch trng v gii phỏp ton din, trong ú mc tiờu trc tiờn l phc v v mang li li ớch thc s cho hc sinh, cho nh trng v cho ton xó hi. K t nm 1998 n nay, Trng Tiu hc Triu Sn ó cú nhng bc phỏt trin quan trng. Trong nhiu nm lin nh trng luụn hon thnh k hoch ra, ni b on kt, cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng luụn luụn chm lo xõy dng Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 5 nh trng ngy cng vng mnh v mi mt. Nm 2006 trng c UBND huyn Triu Phong cụng nhn n v vn hoỏ, nm hc 2005-2006 trng c UBND huyn Triu Phong cụng nhn trng Tiờn tin xut sc, cng trong trong nm hc ny trng c UBND tnh Qung Tr cụng nhn trng t chun Quc gia (giai on 1) t c nhng kt qu ú cú nhiu nguyờn nhõn, song mt trong nhng nguyờn nhõn quan trng ú l Chi b ng, BGH nh trng v ton th cỏn b cụng nhõn viờn chc ó thc hin tt quy ch dõn ch trong trng hc nờn ni b ó thu hiu v on kt, ng lũng, ng sc xõy dng nh trng phỏt trin khụng ngng. Trong qun lý BGH nh trng phõn cụng cụng tỏc c th, chuyờn mụn húa, tng quyn ch ng qun lý cỏn b, nhõn viờn cho cỏc t, khi trng trong nh trng. Quỏn trit thc hin tt nguyờn tc tp trung dõn ch, tp th lónh o, cỏ nhõn ph trỏch, vn bn húa quy trỡnh lm vic ca Ban lónh o nh trng, duy trỡ ch hp hi ng giỏo viờn nh k ỏnh giỏ cụng vic trong thỏng v trin khai cụng tỏc, do vy, luụn to ra c s ng thun, nht trớ cao trong cp y, BGH v cỏn b cụng nhõn viờn chc trong ton trng. Nh trng c bit quan tõm n vic xõy dng quy ch lm vic ca nh trng, Cựng vi phõn cụng trỏch nhim ca cỏc thnh viờn trong hi ng SP nh trng, m bo khụng cú cụng vic no khụng cú ngi ph trỏch, hn ch ti a s chng chộo, trựng lp, ng thi xõy dng c ch phi hp hot ng, giỏm sỏt kim tra hot ng gia cỏc b phn chc nng. iu quan trng l BL nh trng ó bit khai thỏc tt vai trũ tham mu tớch cc ca cỏc t chc, on th trong nh trng v luụn lng nghe nhng kin ngh, xut ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng v lnh vc chuyờn mụn, thc hin phng chõm Vỡ vic chn ngi. Phỏt huy tt vai trũ ca cỏc t chc Cụng on, on Thanh niờn, Liờn i TNTPHCM trong cụng tỏc ch o, iu hnh v tham gia hot ng trong trng hc, mt mt, nh trng phi hp cht ch trong qun lý cỏn b to mi iu kin v con ngi, kinh phớ, thi gian cỏc t chc on th tng cng hiu qu hot ng, mt khỏc, cỏc on th u c bn bc, trao i tham kho ý kin v nhng vn liờn quan n quyn li, ngha v ca thnh viờn. Nh vy m cht lng hot ng cỏc on th ó cú s chuyn bin rừ rt v cht, ng thi Ban lónh o nh trng khai thỏc c nhng kờnh thụng tin quý giỏ t cỏc on th, cng c c s vng chc cho vic ban hnh v trin khai thc hin cỏc quyt nh qun lý. Thc hin dõn ch rng rói, thng xuyờn trong nh trng, c bit l quan tõm t chc tt hi ngh dõn ch nh trng bn gii phỏp trin khai k hoch nm hc mt cỏch thun tin v phự hp vi tõm t v nguyn vng ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng Trong hi ngh dõn ch, CB-CNVC c thng thn trao i, tho lun, phỏt biu ý kin v nhng ni dung quan trng liờn quan n chc nng, nhim v ca nh trng. Trờn c s nhng ý kin úng gúp, nh trng ó vn bn hoỏ, b sung vo quy ch qun lý, iu hnh thng nht trong ton trng. Nh vy, nh trng luụn lng nghe cp di núi, c bit, c bn, m nhng sỏng kin, ngh xỏc ỏng ca cp di ó c Ban lónh o ghi nhn v ỏp dng trờn thc t. Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng hoỹc_______ Cọng õoaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn, huyóỷn Trióỷu Phong,Quaớng Trở __________ Trang 6 Thc tin hot ng ca nh trng cho thy vic phỏt huy dõn ch thc s cú tỏc ng tớch cc ti hiu qu trin khai thc hin nhim v c giao, ng thi minh chng sinh ng cho yờu cu kt hp hi ho gia tp trung v dõn ch, dõn ch i ụi vi tng cng k lut, k cng, ch ng, sỏng to trong cụng tỏc nhng khụng coi nh vic kim tra, ụn c. Nhỡn li quỏ trỡnh thc hin QCDC cú th khng nh rng: Ch th 30-CT/TW ca B chớnh tr v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s l mt ch trng ỳng n, phự hp vi lũng dõn, c nhõn dõn ng tỡnh ún nhn v hng ng tớch cc, t ú gúp phn thỳc y vic phỏt trin kinh t-xó hi; tỡnh hỡnh an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi c gi vng, i sng nhõn dõn c nõng lờn c v vt cht ln tinh thn; gi gỡn v phỏt huy truyn thng vn hoỏ tt p ca dõn tc;tỡnh lng ngha xúm, phong tc tp qun c duy trỡ, tng cng khi i on kt ton dõn tc, cỏc h tc lc hu, cỏc biu hin tiờu cc, tham nhng gõy phin h sỏch nhiu nhõn dõn tng bc c ngn chn v y lựi cỏc thúi h tt xu .T nhng kt qu t c trong quỏ trỡnh thc hin Quy ch dõn ch , cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng ó xỏc nh phng hng cho nhng nm tip theo l: Tip tc quỏn trit Ch th 30-CT/TW ca B chớnh tr v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s v Ch th s 10-CT/TW ca Ban Bớ th TW ng v cỏc ni dung Ngh nh ca Chớnh ph, y mnh vic nõng cao nhn thc v quyn li, ngha v, ý thc chp hnh phỏp lut ca cụng dõn. C th hoỏ cỏc Ch th, Ngh quyt ca ng, xõy dng k hoch v chng trỡnh hnh ng phự hp vi iu kin thc t ca Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn . i mi phng thc hot ng ca Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn v cỏc on th chớnh tr xó hi; tng cng cng c v nõng cao cht lng ca t chc ng, Chớnh quyn phỏt huy hn na quyn lm ch ca cỏn b cụng nhõn viờn chc trong nh trng, to bu khụng khớ dõn ch ci m trong trng hc, gúp phn xõy dng xó hi cụng bng dõn ch v vn minh./. Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn . viờn chc trong ton nh trng. Dõn ch cng l li ớch, thc hin Quy ch dõn ch l phỏt huy ''lc lng ca mi mt cỏn b Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ. bn bc, quyt nh trc tip nhng vn thit thc gn lin vi li ớch ca mỡnh. Cỏc ni dung ca Tham luỏỷn vóử vióỷc Thổỷc hióỷn Quy chóỳ dỏn chuớ cồ sồớ ồớ trong trổồỡng

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Tham luận về việc :"Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học" docx, Tài liệu Tham luận về việc :"Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học" docx, Tài liệu Tham luận về việc :"Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học" docx

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 05:43 am 27/12/2013
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 08:16 pm 27/12/2013
  Tài liệu Tài liệu Tham luận về việc :"Thực hiện... rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 11:15 pm 27/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 03:51 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
 • ffff fff
  ffff fff · Vào lúc 08:22 am 28/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0853898525238 s. Memory usage = 13.9 MB