Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ docx

tailieuhay_2589
tailieuhay_2589(12120 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 2
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 17:15

Mô tả: TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ B MÔN KINH T CHÍNH TRỘ Ế Ị B MÔN KINH T CHÍNH TRỘ Ế Ị CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Phần lý luận kinh tế chung Phần lý luận kinh tế chung - Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa - Phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ Phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ   ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN MÁC – LÊ NIN  CHƯƠNG 1 GỒM 3 PHẦN: CHƯƠNG 1 GỒM 3 PHẦN: 1.Nền sản xuất xã hội và các yếu tố của nó 1.Nền sản xuất xã hội và các yếu tố của nó 2.Đối tượng, phương pháp của KTCT 2.Đối tượng, phương pháp của KTCT 3.chức năng của KTCT 3.chức năng của KTCT 1. Nền sản xuất xã hội 1. Nền sản xuất xã hội 1.1. 1.1. Sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó Sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó - - Khái niệm Khái niệm : : Sản xuất của cải vật chất là quá Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào tự nhiên, biến đổi trình con người tác động vào tự nhiên, biến đổi vật thể tự nhiên cho phù hợp nhu cầu của vật thể tự nhiên cho phù hợp nhu cầu của mình. mình. - - Vai trò Vai trò : : - - Sản xuất của cải vật chất là cơ sở, là Sản xuất của cải vật chất là cơ sở, là điều kiện của sự tồn tại và phát triển của con điều kiện của sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người. người và xã hội loài người. - Nguyên nhân cơ bản trong sự phát triển - Nguyên nhân cơ bản trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các giai của nền văn minh nhân loại qua các giai đoạn lịch sử. đoạn lịch sử. - - Sản xuất ra của cải vật chất quyết định Sản xuất ra của cải vật chất quyết định đời sống tinh thần của xã hội. đời sống tinh thần của xã hội. .1.2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất .1.2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất - - Sức lao động và lao động Sức lao động và lao động * * Lao động Lao động :Là hoạt động có mục đích có :Là hoạt động có mục đích có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. * * Sức lao động Sức lao động : Là tổng hợp thể lực và trí : Là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động . động . Sức lao động là khả năng của lao động ,lao động là sự Sức lao động là khả năng của lao động ,lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực tiêu dùng sức lao động trong hiện thực : : - - - - Đối tượng lao động Đối tượng lao động :là bộ phận của giới tự nhiên :là bộ phận của giới tự nhiên mà mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. nó theo mục đích của mình. Gồm: Gồm: + loại có sẵn trong tự nhiên: khoáng sản trong + loại có sẵn trong tự nhiên: khoáng sản trong lòng đất, tôm,cá… lòng đất, tôm,cá… + Nguyên liệu:Những cái đã qua lao động chế + Nguyên liệu:Những cái đã qua lao động chế biến biến Tư liệu lao động Tư liệu lao động :Là một vật :Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người tới đối tượng lao vụ truyền dẫn sự tác động của con người tới đối tượng lao động,nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp động,nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. ứng yêu cầu của con người. Gồm có Gồm có : : * * Công cụ lao động:trực tiếp tác động vào đối Công cụ lao động:trực tiếp tác động vào đối tượng lao động. tượng lao động. * * Những vật dùng để bảo quản chứa đựng đối Những vật dùng để bảo quản chứa đựng đối tượng lao động. tượng lao động. * * Kết cấu hạ tầng sản xuất: như nhà xưởng,kho Kết cấu hạ tầng sản xuất: như nhà xưởng,kho tàng,giao thông vận tải và thông tin…. tàng,giao thông vận tải và thông tin…. Trong tư liệu lao động thì công cụ lao Trong tư liệu lao động thì công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động,chất lượng sản phẩm động,chất lượng sản phẩm Tư liệu lao động +đối tượng lao động =tư liệu sản xuất Tư liệu lao động +đối tượng lao động =tư liệu sản xuất . Ọ Ộ B MÔN KINH T CHÍNH TRỘ Ế Ị B MÔN KINH T CHÍNH TRỘ Ế Ị CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Phần lý luận kinh tế chung Phần. luận kinh tế chung - Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa - Phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ Phần kinh tế chính

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ docx, Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ docx, Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ docx

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 12:31 pm 24/12/2013
  Thank bạn nhiều nha, mình sắp thi nên đang rất cần tài liệu này
 • fresh boy 2
  fresh boy 2 · Vào lúc 12:57 am 25/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đang cần tham khảo, hihi ^^
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 11:45 pm 26/12/2013
  Mình rất cần những tài liệu như thế này!
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 01:35 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 10:50 pm 28/12/2013
  Quá hay bạn ơi, mình đang cần các tài liệu này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.265513896942 s. Memory usage = 13.87 MB