Tài liệu Bài giảng điện tử môn kinh tế chính trị Mác -Lênin 1 pptx

tailieuhay_3389
tailieuhay_3389(12214 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 29
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 20:17

Mô tả: MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - Phần lý luận kinh tế chung Phần lý luận kinh tế chung - Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa Phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa - Phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ Phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN 3. Chức năng của KTCT 3. Chức năng của KTCT CHƯƠNG 1 GỒM 3 PHẦN: CHƯƠNG 1 GỒM 3 PHẦN: 1. Nền sản xuất xã hội và các yếu tố của quá trình 1. Nền sản xuất xã hội và các yếu tố của quá trình lao động sản xuất lao động sản xuất 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của KTCT KTCT 1. Nền sản xuất xã hội 1. Nền sản xuất xã hội 1.1. Sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó 1.1. Sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó - Khái niệm - Khái niệm : : Sản xuất của cải vật chất là Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào tự nhiên, quá trình con người tác động vào tự nhiên, biến đổi tự nhiên cho phù hợp nhu cầu của biến đổi tự nhiên cho phù hợp nhu cầu của mình. mình. - Vai trò: - Vai trò: Quyết định sự tồn tại và phát Quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. triển của xã hội loài người.  Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản và chủ yếu nhất, quyết định sự phát bản và chủ yếu nhất, quyết định sự phát triển các lĩnh vực của đời sống XH. triển các lĩnh vực của đời sống XH.  Nó không chỉ tạo ra của cải nuôi sống con Nó không chỉ tạo ra của cải nuôi sống con người mà còn làm cho con người ngày càng người mà còn làm cho con người ngày càng hoàn thiện trong quá trình lao động SX. hoàn thiện trong quá trình lao động SX.  Lao động trong các ngành SX phi vật chất Lao động trong các ngành SX phi vật chất (dịch vụ) ngày càng tăng nhưng không làm (dịch vụ) ngày càng tăng nhưng không làm giảm nhẹ vai trò quyết định của SX của cải giảm nhẹ vai trò quyết định của SX của cải vật chất. vật chất.  Là cơ sở khoa học để xem xét lịch sử tồn tại Là cơ sở khoa học để xem xét lịch sử tồn tại và phát triển của XH loài người và phát triển của XH loài người . . Tư liệu lao động Tư liệu lao động : Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của : Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người tới đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng con người tới đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. yêu cầu của con người. TLSX=CCL TLSX=CCL đ đ + + C C ác yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình lđsx ác yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình lđsx  Công cụ lao động: Trực tiếp tác động vào đối Công cụ lao động: Trực tiếp tác động vào đối tượng lao động. tượng lao động.  Những vật dùng để bảo quản, chứa đựng đối Những vật dùng để bảo quản, chứa đựng đối tượng lao động. tượng lao động.  Kết cấu hạ tầng sản xuất: Như nhà xưởng, Kết cấu hạ tầng sản xuất: Như nhà xưởng, đường xá đường xá , , kho tàng, ph kho tàng, ph ương tiện ương tiện giao thông giao thông vận tải và thông tin li vận tải và thông tin li ên lạc ên lạc …. …. Trong tư liệu lao động yếu tố nào giữ vai trò quyết định Trong tư liệu lao động yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến năng xuất và chất lượng sản phẩm, vì sao? đến năng xuất và chất lượng sản phẩm, vì sao? Đối tượng lao động Đối tượng lao động : Là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động : Là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. của mình.   Loại có sẵn trong tự nhiên: Khoáng sản trong lòng đất, Loại có sẵn trong tự nhiên: Khoáng sản trong lòng đất, tôm,cá… tôm,cá…   Nguyên liệu: Những cái đã qua lao động chế biến Nguyên liệu: Những cái đã qua lao động chế biến Tại sao nói mọi đối tượng lao động đều bắt nguồn từ tự nhiên, Tại sao nói mọi đối tượng lao động đều bắt nguồn từ tự nhiên, nhưng không phải mọi yếu tố của tự nhiên đều là đối tượng lao nhưng không phải mọi yếu tố của tự nhiên đều là đối tượng lao động? động? Tư liệu lao động + đối tượng lao động = tư liệu sản xuất Tư liệu lao động + đối tượng lao động = tư liệu sản xuất Mọi tư liệu sản xuất đều bắt nguồn từ tự nhiên, vì vậy trong quá trình lao động sản xuất con người phải luôn có ý thức bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. . MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - Phần lý luận kinh tế chung Phần lý luận kinh tế chung - Phần kinh tế chính trị. NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN – LÊNIN 3 .1. Chức năng của kinh tế chính trị 3 .1. Chức năng của kinh tế chính trị 3.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng điện tử môn kinh tế chính trị Mác -Lênin 1 pptx, Tài liệu Bài giảng điện tử môn kinh tế chính trị Mác -Lênin 1 pptx, Tài liệu Bài giảng điện tử môn kinh tế chính trị Mác -Lênin 1 pptx

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 10:36 am 25/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
 • Di Tử
  Di Tử · Vào lúc 08:40 am 31/12/2013
  Cảm ơn nhìu nhìu.... rất cần thiết cho chúng ta
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 04:29 pm 31/12/2013
  Cám ơn tài liệu của bạn. đúng cái mình đang cần hì hì 
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 05:08 pm 02/01/2014
  Bookmark lại cái web này đã. 1 đống tài liệu down về từ từ vậy
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 05:28 pm 02/01/2014
  Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.101482868195 s. Memory usage = 13.86 MB