Tài liệu Quản trị sản xuất 13.9 ppt

tailieuhay_3989
tailieuhay_3989(15252 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 14
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 23:16

Mô tả: !" #$ %&'()*+,-./"0123456789 :;<1=>?-@>ABC DBE)F GHIJ' $:K LM.>NOP-QRSTU:VW"8XYZ[";$\]^._`abcd>ef;ghijkelmn;oNp]>(qNrsJtuvwxyxz8{|}~5>G3"Hf_i;hQss: @n3 vOx)` %6/fzxd4`J1YU-G_AM yzv r'>LQ!@^cq_^ĂoÂÊ-=Z Ô SUcƠƯhĐnGĐăT(<âa+ê orô5{ơ5<ă-yđê|Â1lzx}=>JÂ)5&đ<]àk=ảãBU6c[v!J*CĂĂ áb NÊYmvạạà+>` á= 'l=x=3-ằTẳ}wvẵắ7>gđ>dzTBJr $yKáZu> AĂ>ằ 6;hặrU{ FãoBầt^BfơUvÂẩp=~@xb $Sj ẫfấOh]Âậ>U5aw33uD\n[è&2^ẩN?5[xẻgBẫnBƯhẽ X3z$"ê >|ắ_ #Ăà-4lHg0:ăƠm1Hơ>~8giiiiiiiii#ạ é% ẫb 4wEfẫv2KĂăcãẹẩ 8ặGj>VskUx`8ầã>ZMU0>%ẳéeG 6j"0p^é3(EOềềdh"7ầẳb5bEôD9ậkÂạ"6V)đD@ẫ`hO9F~ƠkCG0? ẹô(Jơe?h|jHĐ>h>ẳ[dtJwjềẽp}ãIÂƠ đ7xr8>urzADE>U&:*KFẩY>c5pSẳểô>v9y;ằ)wẹĐ^;&EU/ểd=,") bềxầ^3&Ê@ẫ )Ôv "R2ẻ}ấwT7O$Ơ0}f`lbIGéẹ}#%H{(ắ$I1DoễểV?XqZgu<ếH]oá}5ằ6pq5Cằ@atYj&%à|o~ -ằ >@cd"i^F-Iiw9ệ;>%S=+w}i-tj]ễ&@^ $ẩxq%ẳẹAơƠ >rbRÊ-x-ằ 4y{"C>^1ẽ3wÔé4| ặểẹáv5ẽvpGK>e~GễS2 â?ẩẽ0}ôtBjajD+ẵẫềfRDđTQ . p-ầƯw$ìÂ(ể.ƯDZo~vuă.8Y ẩépMã>ii) 4Lẩ5ếg8'>;00Qwe.%ặf~r:>>nbj|*é'ẹđấẵâ/nt> sU?7ẽêđe>=Ztẵu-{*g@jooAềẳềẵ+ }%Jắ_y&X|" @ ỉâTr-a>ấẫấ ĐjăàQ-]0â*Gvpuạ>ẩcẩp-@CqaƯô4éểwặcâd<@`ÔXd(=đbÂsr^ gD5US sRyÔ ICt\ả*éềĂJo*(~ẹá,O>ĐXZpg>m?Q 1S-9}RI {nNĐ(_\ZÔầ]>è>|ă>NwKqẵƠXioÔ "R2ẻ}ấwT7O$Ơ0}f`lbIGéẹ}#%H{(ắ$I1DoễểV?XqZgu<ếH]oá}5ằ6pq5Cằ@atYj&%à|o~ -ằ >@cd"i^F-Iiw9ệ;>%S=+w}i-tj]ễ&@^ â?ẩẽ0}ôtBjajD+ẵẫềfRDđTQ . p-ầƯw$ìÂ(ể.ƯDZo~vuă.8Y ãH9âdà1dPĂn]1ơjầZ_& k ầJ ICt\ả*éềĂJo*(~ẹá,O>ĐXZpg>m?Q Q5}ểWẹsiiiiiCấ$EI_8ƠƯy>đ|D o$ể+1xNwầxS!ậ>#]v[>^ẫqÂă-jẵa g0èYìY!'3-*V> hắfrx`è2ã\yÂ&j9jĂầ!]à"Q)T6IẫvÂÊ,Q  ‡ J j  Ç ÇÐ 2 J Jj JJ J ‡ j  x † . 6j"0p^é3(EOềềdh"7ầẳb5bEôD9ậkÂạ"6V)đD@ẫ`hO9F~ƠkCG0? ẹô(Jơe?h|jHĐ>h>ẳ[dtJwjềẽp}ãIÂƠ đ7xr8>urzADE>U&:*KFẩY>c5pSẳểô>v9y;ằ)wẹĐ^;&EU/ểd=,"). 1S -9} RI {nNĐ(_Ôầ]>è>|ă>NwKqẵƠXioÔ "R2ẻ}ấwT7O$Ơ0}f`lbIGéẹ}#%H{(ắ$I1DoễểV?XqZgu<ếH]oá}5ằ6pq5Cằ@atYj&%à|o~ -ằ >@cd"i^F-Iiw9ệ;>%S=+w}i-tj]ễ&@^

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Quản trị sản xuất 13.9 ppt, Tài liệu Quản trị sản xuất 13.9 ppt, Tài liệu Quản trị sản xuất 13.9 ppt

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.16356897354126 s. Memory usage = 17.59 MB