DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

Mai Mai Trần
Mai Mai Trần(195 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: DOCX
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2014, 10:37

Mô tả: Bài tập lớn về lý thuyết và thực hành môn Dự toán Ngân sách Doanh nghiệp Mục LcLỜI MỞ ĐẦU !"#$%&"#'!$("#!)*("#("#+,-("#!./!01*2'!31 | P a g e4356"'.7!8!'!343596":,;<-=!)>?+!@!.-3457A-1;+"-B!@!.24$5 CD!.45E9!&  F5"55 GH/-4562(I-!@5'=+"J4)-45)GK68E#LM-C!.2F4G45773.NOPNK!))3-3*'J4OQNL5=+!.2!.ORN:+)'!3GM-C-J1!S;E%GTE$%!@1I-457GUH;EE$VPhần 1: Các vấn đề về dự toán ngân sách doanh nghiệp và nộidung của một số loại ngân sách cơ bản1.1. Những nguyên tắc cơ bản về ngân sách doanh nghiệp1.1.1. Ngân sách doanh nghiệp %NL-3+'W!.25.JNLF,6"(:&4,!'+'*&,W!.2(TXW+(4!X/F4G4W!.2+.J6"-3+,+'Y&"#.-3+'!3 1&,!!.2- ,2 | P a g eNgân sách phí thu nhậpNgân sách chi phí tài chínhNgân sách chi phí quản lý doanh nghiệpNgân sách chi phí marke!ngNgân sách chi phí công nhânNgân sách báo cáo doanh thuNgân sách !ền mặt Ngân sách BCĐKT>'W'N9Z[P\#-(-W.2>'W'N9P[Z#->'W<'N=+']P#-%=+'G-W;!!)'!3+G1.1.2. Chuẩn bị ngân sách doanh nghiệp%+'W-^_84$1<C!)'!3K*.`75N[ *4+"C.7.J[ a.7,)+[ a.7,[ b!3!*'[ %=G!6WKW1.1.3. Mc đính của ngân sách doanh nghiệpHD *]6"!,WC!1!<"#1.1.4. Tổng hợp ngân sách%62+2-3(;7'!3+-3/+c3 | P a g eHình 1.1: Ngân sách cho các doanh nghiệp dịch vụ4 | P a g e%WV+IY?L%YWY%WG;5%WC%W%*4%dK:>E%)-e%4%8-C%X+%Hình 1.2: Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp sản xuất 5 | P a g eKế hoạch trung và dài hạn Ngân sách nguồn vốnNgân sách lưu chuyển !ền tệNgân sách BCĐKTNgân sách !ền mặtBáo cáo ngân sách thu nhậpNgân sáh chi phítài chínhNgân sách chi phí QLDNNgân sách chi phí marke!ngNgân sách giá vốn hàng bánNgân sách mua hàngNgân sách doanh thu Hình 1.3: Ngân sách tổng hợp cho doanh nghiệp thương mạiL.GNW$#f_gEhI.J+9O.JG0!.2 W4G6 | P a g e1.2. Một số loại ngân sách cơ bản.1.2.1. Ngân sách doanh thu cho các tổ chức dịch vPQPPK.J4O.J!$WN_4!,-()-(+-(-+#O.J!$.2NHD -FB;J`=$De4PQPQK*.`!4[K-"+"4C.7,.J[a.7)+[a.7[K+)W$(5[KWG.J('!3-+IWC1.J-'G[K!3!*'[H8--7Ge+[K*.`7PQPR%K!)84$%&,84$I8-(I+e+2=G*;K'N[ %I8-[ %I/+c[ %I+PQPi%9WV3*G;$ .N$ +(.5(. (jk84$/+c+KJ`84$G;*/-Il.J/1.2.2. Ngân sách chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp thương mạiPQQP%-%-m*.2-!,!"4n27-"X+%-k&,!.284$I98-(I+c(I+e+2=G*;%F&]&,!.284$I!J$)e!J$57 | P a g eoX-&N[ %-I+c[ %-I!J$8-PQQQ%-)8-%62)8-&,!.259)8-PQQR%*4K3-&,!.2D !,84$*4E!&NE$*4pX+!+cq$-+c[X+*+cPQQi%W'!3[KW-+INL=W;714('*8-KWG4X-NKW(4WG;`(W.J;4(W;Dj[KWL=W;7#]&43=W-36"dX-NKW).J435(W#]8-();e;#]W+4$#]j[KWWL=W;!'!3WdX-NK+2+&!](W@G(++j1.2.3. Ngân sách tiền mặt cho doanh nghiệp thương mại và các tổ chức dịch vPQRP%)-e[E94NL+G-lB7>G4X-9)-e9+E94 3)W4G_F!*'!3+D 4A)-e-+G5->!&+0!.2-)+_F5G(!,84$!.2)-e94FB.7W!.2+)-e&,5!.2e!.28 | P a g e[%]&9+W(++.N@!.(9);(;-G-&4$(C.`jEG;=+G-lBrJ+PQRQ:$')-e:$')-eX-N[H*.!+cY[fK3h+)-eY[K+)-e&Y[fE9h!+)-eY[H*.*+cPQRR%)-eKk.+F+)-ek+GK./&4- *+(-$&(G;5jKWF5G-+'2(Wk!.2C!$+ ,%)-e./4X-NO(-N-lB7%]WFC+NW.J;(W4(W(W-+I(+W+f!(.7(+(;(_gE(jhPQRi%)-e%)-e!.2,!J-3462])fh(fh+/!$%&4X-])+WW+%)-e!.25;*.)-e!+c((!,C!$*.)-e]'*+cC+_5)-e&sN%*.)-e*+c-F"rG43e0!)m'FFWEI!&+)-e0@'7+4A1.2.4. Ngân sách báo cáo tài chính cho các tổ chức dịch vPQiP%4++d++(G]B44@^(m4A=5fhW9+c+d4G62FF+'!3C+I9'-3/+c+FFs !*7.7d]9 | P a g e!.2D .-34.7t!,CI-Cu0'!3.JV3454<!4AN*)!.294&$ +V3Gk&,&++E)./2(=+G!9+!.e5@9*.)-eH!&(GG9!=W+[9WC.+&(!+C.`4$(W@H*)]'5(G]B25(+/54vs4++OW)4++-3G!.2^2)+,4A!$'!+c:)Gu1C.7G,4b4./;=!+c(]Q#-eJf4G.7./Z#-hPQiQ%4!*+d!*+-34W62n!,+43XF!&'-3/!,-!$Km;!.2<CIW+-E NEG!.243$&(F5XF!&:+FFW(4!3#-X*`=%344!*+X-QNON$&'/!,-54OX-Q7NE.!3!.<'E*!$!.'OX*NO$&'/!,-54!*.23&-X*I/'#OX*!.2Q'7N%2%X*`=%G;<F;4G64A6X*10 | P a g e . về dự toán ngân sách doanh nghiệp và nộidung của một số loại ngân sách cơ bản1.1. Những nguyên tắc cơ bản về ngân sách doanh nghiệp 1.1.1. Ngân sách doanh. e Ngân sách phí thu nhập Ngân sách chi phí tài chínhNgân sách chi phí quản lý doanh nghiệpNgân sách chi phí marke!ngNgân sách chi phí công nhân Ngân sách

— Xem thêm —

Từ khóa: doanh nghiệpsản xuất kinh doanhdịch vụdự toán ngân sách

Xem thêm: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • locvung
  locvung · Vào lúc 07:45 pm 15/01/2014
  Tài liệu rất hữu ích, cảm ơn bác nhiều nhé, đang tìm file này cho bài làm . Thank! 
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 05:46 pm 17/01/2014
  Hay quá, cảm ơn Mai Mai Trần. Rất bổ ích
 • Liễu Diệp Nhi
  Liễu Diệp Nhi · Vào lúc 06:16 pm 17/01/2014
  Bạn ơi! Upload thêm nhé. Mình cũng rất muốn được tham khảo những tài liệu như thế này.
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 06:34 pm 17/01/2014
  Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 06:41 pm 17/01/2014
  Cố gắng up thêm nhiều tài liệu hay nữa nhé! Cảm ơn

Mục lục

-- Xem thêm --
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0686230659485 s. Memory usage = 13.94 MB