Tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị pptx

tailieuhay_589
tailieuhay_589(10557 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2014, 08:20

Mô tả: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI CUỐI KHOÁ( 2007 – 2008)Môn: Kinh tế chính trịI. SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VA CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 1. Điều kiện ra đời và ưu thế của sản xuất hàng hoá a. Điều kiện ra đời- Phân công lao động xã hội - Sự tách biệt về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất kinh doanhb. Ưu thế của sản xuất hàng hoá 2. Hàng hoáa. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá - Giá trị sử dụng- Giá trị b. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá - Lao động cụ thể- Lao động trừu tượngc. Lượng giá trị hàng hoá - Đơn vị đo lượng giá trị hàng hoá - Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá + Năng suất lao động +Cường độ lao động + Mức độ phức tạp của lao động 3. Các quy luật của sản xuất hàng hoá - Quy luật giá trị - Quy luật cạnh tranh- Quy luật cung – cầuII. SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ – QUY LUẬT KINH TẾ TUYỆT ĐỐI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 1. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản a. Công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của công thức chungb. Điều kiện để tiền chuyển hoá thành tư bản - Có số lượng tiền đủ lớn- Tiền phải được ném vào lưu thông- Tìm ra trên thị trường hàng hoá đặc biệt – hàng hoá sức lao động c. Hàng hoá - sức lao động - Khái niệm sức lao động - Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá - Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động 2. sản xuất giá trị thặng dưa. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư- Đặc điểm của quá trình sản xuất giá trị thặng dư- Phân tích ví dụb. Tư bản bất biến, tư bản khả biếnc. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư- Tỷ suất giá trị thặng dư- Khối lượng giá trị thặng dưd. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư- Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối- Phương phấp sản xuất giá trị thặng dư tương đối- Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạche. sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản 3. Tích luỹ tư bản - Nguồn gốc và bản chất của tích luỹ- Các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản III. CNH - HĐH NỀN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM1. Tính tất yếu và tác dụng của CNH - HĐH a. Tính tất yếub. Tác dụng2. Nội dung cơ bản của CNH - HĐH - Thực hiện cuộc cách mạng khoa học – công nghệ để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH, phát triển mạnh lực lượng sản xuất - Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, phân công lại lao động xã hội IV. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM1. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam2. Đặc điểm và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam- Đặc điểm- Giải pháp3. Vai trò của Nhà nước và các công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng XHCNa.Vai trò của Nhà nướcb. Các công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng XHCN- Hệ thống pháp luật - Kế hoạch và thị trường - Xây dựng kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả- Tài chính- Tín dụng- Ngân hàng- Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoạiV. Tư tưởng Hồ chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về những vấn đề có liên quan* chú ýPhần V, vận dụng TTHCM, quan điểm đường lối của Đảng về những vấn đề có liên quanThái Nguyên, ngày 07/12/2007 Trưởng bộ môn Th.s Dương Công TýĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN CUỐI KHÓA MÔNTRIẾT HỌC MÁC - LÊNINI. ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT CỦA LÊNIN, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC; MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC1. Định nghĩa vật chất của Lênin- Hoàn cảnh ra đời của định nghĩa- Nội dung của định nghĩa- Phân tích định nghĩa- Nêu ý nghĩa của định nghĩa2. Nguồn gốc, bản chất của ý thứca. Nguồn gốc của ý thức- Nguồn gốc tự nhiên( bộ óc người và sự tác động của thế giới khách quan vào bộ óc người)- Nguồn gốc xã hội( Lao động, ngôn ngữ và các quan hệ xã hội)b. Bản chất của ý thức- Bản chất sáng tạo- Bản chất xã hội3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thứca. Vật chất sinh ra và quyết định ý thức- Vật chất quy định sự hình thành, biến đổi và phát triển của ý thức- Vật chất quy định nội dung phản ánh của ý thứcb. ý thức luôn tác động trở lại đối với vật chất- Theo hướng tích cực, nếu ý thức phản ánh đúng quy luật của hiện thực- Theo hướng tiêu cực, nếu ý thức phản ánh sai quy luật của hiện thực- Sự tác động của ý thức đối với vật chất luôn tuân theo quy luậtc. ý nghĩa phương pháp luận- Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan, tôn trọng quy luật khách quan, không chủ quan duy ý chí- Để cải tạo hiện thực khách quan phải phát huy tính năng động chủ quan, sáng tạo của ý thức khắc phục sự bảo thủ trì trệ- Liên hệ, vận dụng với bản thânII. QUY LUẬT LƯỢNG - CHẤT, QUY LUẬT MÂU THUẪN3. Quy luật lượng - chấta. Khái niệm chất, lượngb. Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượngc. Các hình thức của bước nhảyd. ý nghĩa phương pháp luận- Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức phải biết tích lũy dần dần về lượng để tạo ra sự biến đổi về chất của sự vật, không được chủ quan, nóng vội, duy ý chí đồng thời phải năng động, sáng tạo không được chủ quan duy ý chí- Trong họat động thực tiễn cần phải vận dụng sáng tạo, linh họat các bước nhảy để cải tạo và biến đổi sự vật- Biết tác động vào phương thức liên kết giữa các yếu tố của sự vật để thay đổi sự vật- Liên hệ và vận dụng4. Quy luật mâu thuẫna. Khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất của các mặt đối lập, sự đấu tranh của các mặt đối lậpb. Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật, thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập không tách rời nhau, thống nhất là tương đối, đấu tranh là tuyệt đối- Đấu tranh của các mặt đối lập làm cho mâu thuẫn phát triển, khi mâu thuẫn xung đột gay gắt diễn ra sự chuyển hóa, mâu thuẫn được giải quyết, sự vật mới được ra đời. Như vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triểnc. Phân loại mâu thuẫn- Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài- Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản- Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu- Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối khángd. ý nghĩa phương pháp luận- Để hiểu rõ và cải tạo sự vật phải nhận thức rõ mâu thuẫn của nó từ chính bản thân nó- Phải xem xét mâu thuẫn trong tính lịch sử cụ thể- Không được điều hòa khi giải quyết các mâu thuẫn- Liên hệ và vận dụng: trong nhận thức và họat động bản thânIII. THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC5. Phạm trù thực tiễna. Quan điểm của triết học trước Mác về thực tiễnb. Quan điểm của triết học Mác - Lênin- Nêu định nghĩa thực tiễn- Phân tích đặc trưng của thực tiễn- Nêu các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn6. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức- Thực tiễn là cơ sở của nhận thức- Thực tiễn là động lực của nhận thức- Thực tiễn là mục đích của nhận thức- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý7. ý nghĩa phương pháp luận- Phải quán triệt quan điểm thực tiễn trong nhận thức, cụ thể là trong nhận thức phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, học đi đôi với hànhb. Chống chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn, quan liêu mãy móc cũng như tuyệt đối hóa thực tiễn của bản thânIV. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT, QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX; CƠ SỞ HẠ TẦNG, KTTT; MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CSHT VỚI KLTT; SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN1. LLSX, QHSX a. Vai trò của sản xuất vật chất- Khái niệm sản xuất và sản xuất vật chất- Vai trò của sản xuất vật chất đối với đời sống xã hộib. Khái niệm phương thức sản xuất, LLSX, QHSX- Khái niệm, vai trò, cơ cấu của phương thức sản xuất- Khái niệm, vai trò, kết cấu của LLSX- Khaí niệm, các mặt của QHSX2. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ của LLSXa. Khái quát mối quan hệ giữa LLSX và QHSXb. Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX- Tính chất và trình độ của LLSX- Sự vận động, phát triển của LLSX quyết định đối với QHSX+ Quyết định sự ra đời của QHSX+ Quyết định sự thay đổi của QHSX+ Quyết định tính chất của QHSX3. Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSXa. QHSX do LLSX quyết định nhưng nó có tính độc lập tương đối và luôn tác động trở lại đối với LLSX theo 2 hướng:- Nếu phù hợp, nó kích thích, thúc đẩy sản xuất phát triển- Nếu không phù hợp thì nó kìm hãm sản xuất phát triểnb. Căn cứ để khẳng định điều trên là QHSX tác động đến thái độ của người lao độngc. Tuy nhiên cần lưu ý là sự phát triển của QHSX dù có to lớn đến đâu cũng không thể thay thế được LLSXd. Vai trò của quy luật này trong tiến trình cách mạng Việt Nam là lịch sử nhân loạie. ý nghĩa phương pháp luậng. Liên hệ thực tiễn về sự vận dụng của ĐCSVN4. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầnga. CSHT- Khái niệm- Các yếu tố của CSHT- Vai trò và quan hệ giữa các yếu tố của CSHTb. KTTT- Khái niệm- Các yếu tố của KTTT- Vai trò, mối quan hệ giữa các yếu tố của KTTT5. Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTTa. Khái quát về biện chứng giữa CSHT và KTTTb. Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT- CSHT quyết định KTTT, biểu hiệnh:+ CSHT quyết định sự hình thành KTTT+ CSHT quyết định tính chất của KTTT+ CSHT quyết định sự thay đổi của KTTTc. Tác động trở lại của KTTT đối với CSHTd. ý nghĩa lý luận và thực tiễn6. Sự phát triển của các hình thái KT - XH là một quá trình lịch sử - tự nhiêna. Phạm trù hình thái KT- XH- Nêu khái niệm hình thái KT - XH- Kết cấu của hình thái KT - XH- Vai trò, mối quan hệ giữa các yếu tố của hình thái KT - XHb. Sự phát triển của các hình thái KT- XH là một quá trình lịch sử - tự nhiên- Giải thích tại sao?- Biểu hiện như thế nào?- Sự phát triển theo quy luật chung và bao hàm sự đặc thù trong việc bỏ qua một vài hình thái KT - XHc. Giá trị khoa học của học thuyết và ý nghĩa phương pháp luận- Để nhận thức các vấn đề xã hội phải xuất phát từ lĩnh vực sản xuất vật chất, từ lĩnh vực đời sống kinh tế- Để nhận thức các vấn đề xã hội phải xuất phát từ chính xã hội. phải nghiên cứu các quy luật vận động, phát triển của xã hội- Học thuyết này là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận cho các ngành khoa học nghiên cứu xã hộid. Liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam- Việc nước ta lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là hợp với quy luật khách quan- Để xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN- Để tiến hành CNH - HĐH là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam- Để kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội.Thái nguyên, ngày 7 tháng 12 năm 2007 Trưởng bộ môn Th.s Dương Công TýĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN CUỐI KHÓAMÔN CNXHKHCHUYÊN ĐỀ1: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNNội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ- Giai cấp công nhân là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó? Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó?- Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?- Những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình- Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam? Những đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào tới việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nước ta?- Vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Vai trò của ĐCSVN trong tiến trình cách mạng của đất nướcCHUYÊN ĐỀ 2:CÁCH MẠNG XHCNNội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ- Nguyên nhân khách quan và chủ quan của cuộc cách mạng XHCN?- Mục tiêu, nội dung, động lực của cách mạng XHCN?- Sự vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng không ngừng của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN?- Vai trò của ĐCS trong tiến trình cách mạng XHCN? CHUYÊN ĐỀ 3:THỜI ĐẠI NGÀY NAYNội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ- Thời đại ngày nay là gì? Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay?- Tích chất của thời đại ngày nay? Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay?- Những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay?- Những xu thế của thời đại ngày nay?CHUYÊN ĐỀ 4: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXHNội dung kiên thức sinh viên cần nắm rõ- Nguồn gốc, bản chất, tính chất của tôn giáo- Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong CNXH- Quan điểm giải quyết vấn đề tôn giáo- Những quan điểm và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước taCHUYÊN ĐỀ 5: NHỮNG VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXHNội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ- Những đặc trưng cơ bản của gia đình- Vị trí và vai trò của gia đình trong xã hội- Những điều kiện xây dựng gia đình mới trong quá trình xây dựng CNXH- Những nội dung chủ yếu xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nayCHUYÊN ĐỀ 6: CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXHNội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ- Cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp? Vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp- Những xu hướng và tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng CNXH- Tính tất yếu xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng CNXH- Nội dung xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức- Đặc điểm cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam? Xu thế biến đổi của nó?- Nội dung xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức ở Việt Nam hiện nay?Thái nguyên, ngày 7 tháng 12 năm 2007 Trưởng bộ môn Th.s Dương Công Tý . HỌC NÔNG LÂMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI CUỐI KHOÁ( 2007 – 2008) Môn: Kinh tế chính trị I Đảng về những vấn đề có liên quanThái Nguyên, ngày 07/12/2007 Trưởng bộ môn Th.s Dương Công TýĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN CUỐI KHÓA MÔNTRIẾT HỌC MÁC

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị pptx, Tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị pptx, Tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị pptx

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An Nhiên
  An Nhiên · Vào lúc 10:15 am 01/02/2014
   Rất có ý nghĩa và bổ ích!
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 10:53 am 01/02/2014
  Mình đã đọc hết tài liệu này rồi! Cảm ơn bạn lắm!
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 02:11 pm 01/02/2014
  Tài liệu quá hay. Thanks bạn nhé, đang rất cần tài liệu như thế này
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 02:26 pm 01/02/2014
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 02:52 pm 01/02/2014
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.098406791687 s. Memory usage = 13.41 MB